Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

KLAUZULA
INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Realizując
wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „ informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. A dministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniow a „Niwka” w Sosnowcu, ul.
Wojska Po lskiego 25 27, 41 208 Sosnowiec.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także
przysługu jących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” za pomocą adresu iod@smniwka.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni,
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo
spółdzielcze, tj. dla zaspokojenia pot rzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób
niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej
eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem
działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami, na podstawie zawartych umów oraz w celu
realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Spółdzielni w postaci dochodzenia roszczeń oraz obroną przed
roszczeni ami wobec Spółdzielni.
4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa ( zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO), zawartych umów ( zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO), realizacji
prawnie uspra wiedliwionego interesu administrato ra (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) oraz na podstawie
udzielonej zgody w przypadku gdy nie zach odzi inna podstaw a (zgodn ie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. O dbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosowny ch umów podpisanych z e Spółdzielnią Mieszkaniową „Niwka”
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Spółdzielnia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu z zastrzeżeniem przepisów
RODO następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowy ch, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania ( danych osobowych
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym)zapomnianym), jeżeli nie będą zachodziły
inne przeciwwskazania prawne;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobow ych
e. prawo do przenoszenia danych do innego Administratora jeżeli wynika to z udzielonej zgody lub umowy
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (
6 ust. 1 lit a RODO), przysługuj e Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym
prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Niwka” danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dan e dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter d obrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta międz y stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zarząd SM NIWKA w Sosnowcu.

Sosnowiec, 2020.04.01

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading