Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

UWAGA! Dla umożliwienia zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie  jak największej grupie członków spółdzielni, złożenia pełnomocnictw i udzielenia wyjaśnień, w dniach  27 i 28 września (poniedziałek i wtorek) biuro spółdzielni będzie czynne do godziny 18.00 !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NIWKA” w Sosnowcu informuje, że w dniu 30.09.2021r. o godz. 1700 w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Wojska Polskiego 8, w Auli na I piętrze  odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków  Spółdzielni Mieszkaniowej „NIWKA”.

    PROPONOWANY  PROGRAM  WALNEGO  ZGROMADZENIA

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
 3. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
 4. Wybór Protokolanta Obrad.
 5. Wybór Prezydium.
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 7.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.09.2020r. wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków –  podjęcie uchwały.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. –  podjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 10.09.2020r. do 30.09.2021r. – podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 i za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów nad przychodami za rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 50% bonifikaty udzielonej w związku z przeniesieniem prawa własności lokali.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 20. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z art. 8ustawy „O spółdzielniach mieszkaniowych” dokumenty dotyczące w/w zebrania (sprawozdania, projekty uchwał) zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni www.smniwka.pl w dniach od 16.09.2021r. do 30.09.2021r. Członkowie spółdzielni mają prawo do zapoznania się z nimi i zgłaszania poprawek do uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWYCH MASECZKACH OCHRONNYCH I ZABRANIU WŁASNYCH DŁUGOPISÓW.                                                                

Zarząd S.M. „Niwka” serdecznie zaprasza uprawnionych członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Rejestracja uczestników zebrania rozpoczyna się od 16.30

Informujemy jedocześnie, że załączamy wzór pełnomocnictwa, które winno być podpisane w obecności uprawnionego pracownika spółdzielni.

Komunikat o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Wzór Pełnomocnictwa na WZ

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading