Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka” w Sosnowcu  informuje, że od 14 czerwca 2021 wznawiamy obsługę lokatorów w biurze spółdzielni. Prosimy jednak w dalszym ciągu o załatwianie spraw przede wszystkim  telefonicznie pod nr telefonu 32 299-36-31 lub 32 290-26-21 oraz drogą mailową biuro@smniwka.pl  i ograniczenie bezpośrednich wizyt do niezbędnego minimum. 

UWAGA! Dla umożliwienia zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie  jak największej grupie członków spółdzielni, złożenia pełnomocnictw i udzielenia wyjaśnień, w dniach  27 i 28 września (poniedziałek i wtorek) biuro spółdzielni będzie czynne do godziny 18.00 !

Zarząd i Rada Nadzorcza przekazuje informację o realizacji wniosków  przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Niwka”  w Sosnowcu  w dniu 09.09.2020r.

Informujemy jednocześnie, że tegoroczne Walne Zgromadzenie członków spółdzielni –  jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – planujemy zwołać na połowę września tego roku.

  1. Zmiana sposobu naliczania opłaty za sprzątanie z klucza „m2”  na jednostkę-lokal  lub ilość osób zamieszkujących.

Opinia prawna – podział kosztów musi być proporcjonalny do powierzchni lokalu,   proponowany sposób jest niezgodny z przepisami  Ustawy o własności lokali.

Zmiana zasad rozliczeń kosztów sprzątania nie może być wprowadzona.

  1. Wniosek o likwidację podzielników kosztów CO i tzw. pogodynek w budynkach.

LIKWIDACJA PODZIELNIKÓW BĘDZIE  NIEZGODNA Z PRAWEM.

Przyjęta przez Sejm w kwietniu 2021 zmiana Ustawy o efektywności energetycznej  która weszła w życie  22.05.2021 r. obliguje zarządców budynków wielolokalowych do wyposażania lokali w mierniki zużycia ciepła – ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania. Treść zapisów Ustawy:

„7. Jeżeli miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń kosztów zakupu ciepła lub chłodu jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych albo dwóch lub więcej grup lokali lub lokali, właściciele lub zarządcy tych budynków lub lokali są obowiązani wyposażyć:

1)       te budynki i grupy lokali w ciepłomierze,

2)       te lokale, o ile jest to technicznie wykonalne i opłacalne:

  1. a)      w ciepłomierze lub w podzielniki kosztów ogrzewania,
  2. b)      w wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej

– posiadające funkcję zdalnego odczytu.”,

„7a. Budynki z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej lub budynki mające więcej niż jedno mieszkanie lub lokal użytkowy zasilane z kotłowni, wyposaża się w urządzenia służące do rozliczenia zużytego ciepła lub chłodu obejmujące:

1)       ciepłomierz do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku, posiadający funkcję zdalnego odczytu;

2)       ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania posiadające funkcję zdalnego odczytu umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku, o ile jest to techniczne wykonalne i opłacalne;”

Wobec powyższych zmian w prawie które weszły w życie w  dniu 22 maja 2021  roku likwidacja podzielników jest niemożliwa.

  1. Budowa budek dla ptaków „jerzyków”

Styczeń 2021 – Pan Andrzej Zwierzyński którego pełnomocnikiem na Walnym był wnioskodawca sprawy budek dla jerzyków złożył oświadczenie, że wycofuje złożony na Walnym wniosek o montaż budek.

Wobec braku osób deklarujących opiekę nad budkami i dbanie o ich utrzymanie w czystości zrezygnowano z realizacji tego wniosku m.in. ze względów finansowych (montaż i utrzymanie budek)  i formalnych (wycofanie wniosku). 

  1. Wniosek o zamknięcie stanowisk śmietnikowych.

Koszt ok. 3.500-4.000 zł. Dodatkowo wskazane zamontowanie oświetlenia (są wnioski lokatorów w tej sprawie) z czujnikami ruchu, rozważenie zainstalowania także monitoringu aby zredukować „podrzucanie” śmieci wokół śmietnika.

WAŻNE – wielkość śmietników nie pozwala na zmieszczenie w nich wszystkich kubłów, w związku z czym część będzie musiała i tak być na zewnątrz, co podważa sens zamykania tych wiat. Rozbudowa stanowisk to co najmniej kilkanaście tysięcy złotych i  wymagałaby uzgodnień z właścicielem terenu – miasto Sosnowiec.

Przesunięto realizację na rok następny po ustaleniu zakresu prac,  kosztów, ujęciu ich w planie finansowym na rok 2022 oraz uregulowaniu kwestii formalnych.

      5. Wniosek o usunięcie problemu braku ciśnienia i ciepłej wody szczególnie w porze wieczornej.

Wniosek zrealizowany – problem  załatwiony w 2020 roku.

  1. Wniosek o stworzenie drogi pożarowej z uwagi na brak możliwości przejazdu pojazdów pogotowia ratunkowego i straży pożarnej przez blokujące zaparkowane pod klatkami samochody – os. Dybowskiego 35-45.

Brak możliwości zamknięcia drogi wzdłuż bloków  dla pojazdów ze względów bezpieczeństwa (dojazd karetki, straży pożarnej). Pozostaje akcja informacyjna wśród lokatorów.

  1. Wniosek o modernizację placu zabaw przy ul. Konstytucji a konkretnie zmiana podłoża na którym znajduje się plac zabaw.

Wniosek przeznaczony do realizacji w 2021 roku.

  1. Wniosek o przycinkę drzew przy ul. Konstytucji 43 i Konstytucji 19.

Zrealizowano wiosną 2021 roku.

  1. Wniosek o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej dotyczącej udzielenia 50% bonifikaty przy wyodrębnieniu lokalu będącego w najmie pozyskanego od Syndyka Masy Upadłościowej KWK „Niwka-Modrzejów” przez osoby nie będące najemcami w dniu ich przejęcia i zastosowanie wykupu po wpłacie 100% wartości rynkowej lokalu.

Przygotowana będzie uchwała na najbliższe Walne, Rada Nadzorcza zmniejszyła wysokość bonifikaty do 5%.

Sosnowiec  10 czerwca 2021 roku.

 

Telefony alarmowe

Telefony awaryjne SM Niwka:

608 538 117
608 538 128

Pogotowie gazowe:

992 lub 32 266 33 56

Pogotowie wod-kan:

994 lub 32 292 51 98
Pogotowie energetyczne: 991

Newsletter
Loading